Fundusz Stypendialny

im. Alojzego Gamonia

Fundusz Stypendialny

Fundusz Stypendialny

im. Alojzego Gamonia

Fundusz Stypendialny

Formy wsparcia

Fundusz realizuje swoje zadania statutowe na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności młodzieży w szczególności poprzez:

 • fundowanie stypendiów podstawowych dla studentów,
 • fundowanie stypendiów celowych na naukę języków obcych i/lub doskonalenie umiejętności muzycznych dla uczniów.

Pomoc ze środków Funduszu w formie stypendium podstawowego może być przyznana studentom uczelni wyższych, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. udokumentują trudną sytuację materialną - dochód rodziny prowadzącej jedno gospodarstwo domowe wraz z wnioskującym o pomoc studentem, nie może być wyższy niż 1000,00 zł1 (brutto) na jednego jej członka,
 2. w terminie zaliczyli semestr i uzyskali średnią ocen w przedziale 4,5 - 5,0 (czterostopniowej skali ocen) lub w przypadku niepublicznych uczelni wyższych stosujących inne skale ocen, średnią co najmniej równej średniej ocen na danej uczelni,
 3. są na stale zameldowani na terenie miasta Żory dzielnicy Rowień-Folwarki lub miasta Orzesze sołectwa Woszczyce lub miasta Orzesze sołectwa Królówka,
 4. posiadają obywatelstwo polskie,
 5. nie ukończyli 25 roku życia.

Pomoc ze środków Funduszu w formie stypendium celowego może być przyznana uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. udokumentują trudną sytuację materialną - dochód rodziny prowadzącej jedno gospodarstwo domowe wraz z wnioskującym o pomoc uczniem, nie może być wyższy niż 1000,00 zł1 (brutto) na jednego jej członka,
 2. uzyskali w poprzednim półroczu średnią ocen minimum 4,5 (w sześciostopniowej skali ocen) - nie dotyczy uczniów klas I-III i uczniów klasy IV w pierwszym półroczu ze szkoły podstawowej,
 3. są na stale zameldowani na terenie miasta Żory dzielnicy Rowień-Folwarki lub miasta Orzesze sołectwa Woszczyce lub miasta Orzesze sołectwa Królówka,
 4. posiadają obywatelstwo polskie,
 5. ukończyli 8 rok życia i nie ukończyli 20 roku życia.

1) Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego (500+).

Przejdź do góry

Stosujemy pliki cookies.

Więcej szczegółów