Fundusz Stypendialny

im. Alojzego Gamonia

Fundusz Stypendialny

Fundusz Stypendialny

im. Alojzego Gamonia

Fundusz Stypendialny

Formy wsparcia

Fundusz realizuje swoje zadania statutowe na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności młodzieży w szczególności poprzez:

 • fundowanie stypendiów podstawowych za wyniki w nauce dla studentów,
 • fundowanie stypendiów celowych za wyniki w nauce na naukę języków obcych i/lub doskonalenie umiejętności muzycznych dla uczniów.

Pomoc ze środków Funduszu w formie stypendium podstawowego może być przyznana studentom uczelni, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. w terminie zaliczyli semestr i w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku o uzyskanie pomocy ze środków Funduszu uzyskali średnią ocen w przedziale 4,0 – 5,0 (czterostopniowej skali ocen) lub w przypadku uczelni stosujących inne skale ocen, średnią co najmniej równej średniej ocen na danej uczelni,
 2. wskażą szczególne osiągnięcia,
 3. udokumentują trudną sytuację materialną – dochód rodziny prowadzącej jedno gospodarstwo domowe wraz z wnioskującym o pomoc studentem, nie może być wyższy niż 1500,00 zł1 (netto) na jednego jej członka, są na stałe zameldowani na terenie miasta Żory dzielnicy Rowień-Folwarki lub miasta Orzesze sołectwa Woszczyce lub miasta Orzesze sołectwa Królówka,
 4. posiadają obywatelstwo polskie,
 5. nie ukończyli 25 roku życia.

Pomoc ze środków Funduszu w formie stypendium celowego może być przyznana uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. uzyskali w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o uzyskanie pomocy ze środków Funduszu średnią ocen minimum 4,0 (w sześciostopniowej skali ocen, zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym, określonym w statucie danej szkoły), a w przypadku uczniów klas I-III i uczniów klasy IV w pierwszym okresie ze szkoły podstawowej pozytywna opinia (zaświadczenie) o uczniu wydana przez szkołę,
 2. wskażą szczególne osiągnięcia,
 3. udokumentują trudną sytuację materialną – dochód rodziny prowadzącej jedno gospodarstwo domowe wraz z wnioskującym o pomoc uczniem, nie może być wyższy niż 1500,00 zł2 (netto) na jednego jej członka, są na stałe zameldowani na terenie miasta Żory dzielnicy Rowień-Folwarki lub miasta Orzesze sołectwa Woszczyce lub miasta Orzesze sołectwa Królówka,
 4. posiadają obywatelstwo polskie,
 5. ukończyli 8 rok życia i nie ukończyli 20 roku życia.

1) Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego (500+).
2) Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego (500+).

Przejdź do góry

Stosujemy pliki cookies.

Więcej szczegółów